หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา เป็นปัจจุบัน

2. รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash Flow)ในภาพรวมของสำนักงานชลประทาน ทุกประเภทงบรายจ่าย พร้อมติดตามผลการเบิกจ่าย โดยจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติการ พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

3. ตรวจสอบ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของงานก่อสร้างและการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

4. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคสนาม ระยะก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และระยะหลังดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ตามรายการงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบอื่น ๆ โดยจัดทำเป็นสรุปรายงานพร้อมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยเร่งรัดการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานนำข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคมาใช้ในการดำเนินงานต่อไป

5. รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและงบประมาณ เช่น รายงานต่าง ๆ ที่กรมชลประทาน และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดให้จัดทำส่ง รายงานประจำปีของสำนักงานชลประทาน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

6. ติดตาม ดำเนินการ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านแผนงานและงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ใน Website ที่มีการกำหนดให้บันทึก เช่น รายงานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ Online) ของกองแผนงาน รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใน Websiteของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลติดตามการดำเนินงาน

7. ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลโครงการต่าง ๆ ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้แหล่งข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

8. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมายของสำนักงานชลประทานที่แล้วเสร็จเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ใช้ประกอบการตัดสินใจและการจัดทำรายงานต่างๆ

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.