หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานและภารกิจหลักของสำนักงานชลประทานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานชลประทาน

2. สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน และสำนักงานชลประทาน รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานและบุคลากรภายในสำนักงานชลประทาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

3. ประสานงาน รวบรวมและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการตรวจประเมินในระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

4. ศึกษา วิเคราะห์ องค์กร เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การดำเนินงานของสำนักงานชลประทาน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสำนัก เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดการองค์ความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) การควบคุมภายใน และการคำนวณต้นทุนผลผลิต เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย

5. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของช่องทางต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนอง หรือจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ในการสืบค้นหรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการบริการหรือตัดสินใจของผู้บริหารและจัดทำรายงานต่าง ๆ

6. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน ระหว่าง หลัง การก่อสร้างงานชลประทาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานชลประทาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของกรมลประทานและความต้องการตามลักษณะงานและบริบทของแต่ละพื้นที่

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.