หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่น ๆ  ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทาน มอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และมีความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติ

2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่น ๆ  ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทาน มอบหมาย ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)และมีความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติ

3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่น ๆ  ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีการด้านงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่น ๆ  ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

5. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทำแผนงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

6. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม และรวบรวม หนังสือ/ฎีกาของราษฎรในพื้นที่สำนักงานชลประทาน เพื่อวางแผนงานและงบประมาณตลอดจนเร่งรัดผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามที่มีพระราชดำริพร้อมจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ/ฎีกาของราษฎรไว้ใช้ในการตรวจสอบ ค้นหา และติดตามผลการดำเนินงาน

7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน นโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ

8. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านการจัดทำประมาณการและอัตราราคางานของโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่น ๆ  ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.