หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความพร้อม งานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และมีความพ้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติ

2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) แผนงานและกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทาน

3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีการด้านงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

4. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม งานปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

5. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านการจัดทำประมาณการและอัตราราคางาน ของงานปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์และแนวทางวิธีปฏิบัติที่กำหนด

 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.