ฝายคลองตาเจียมและขุดลอกหนองทุ่งน้อย

ฝายคลองตาเจียมและขุดลอกหนองทุ่งน้อย

อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักก่อสร้าง8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ง.๒๔๑) เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556

วงเงิน 20,147,120 บาท

งานดำเนินการเอง  10,247,125 บาท

1. กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ

2. กิจกรรมรื้ออาคารเดิม

3. กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น คลส.

4. กิจกรรมถนน คสล.

5. กิจกรรมท่อระบายน้ำปากคลอง

6. กิจกรรมอาคารบังคับน้ำปากคลอง

7. กิจกรรมบันไดหินก่อ

8. กิจกรรมเครื่องกว้านบานระบาย

9. กิจกรรมปลูกหญ้า

งานจ้างเหมา  9,899,995 บาท

1. กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น คสล.

2. กิจกรรมขุดลอกลำห้วย

3. กิจกรรมขุดลอกแกล้มลิง

4. กิจกรรมทำนบดินสองฝั่งลำห้วย

5. กิจกรรมลูกรังบดอัดแน่น

 

แผนที่ 1:50,000

 

งานก่อสร้างคลองตาเจียม

 

 

 

 

งานก่อสร้างหนองทุ่งน้อย

 

 

 

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

 

 

 

ผลงาน 100%

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.