สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนห้วยสำราญ

สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

เขื่อนห้วยสำราญ

ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักก่อสร้าง8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ง.๒๔๑) เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556

วงเงิน 36,413,000 บาท

งานดำเนินการเอง  33,193,000 บาท

1. กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ
2. กิจกรรมท่อเหล็กส่งน้ำริ่มตลิ่ง
3. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สายหลัก (MP)
4. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สาย (1R-MP)
5. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สาย (1L-MP)
6. กิจกรรมสระรับน้ำ
7. กิจกรรมปรับปรุงสระรับน้ำ (หินเรียงยาแนว)
8. กิจกรรมท่อระบายน้ำปากคลอง แบบ 6000
9.กิจกรรมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง
10. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สายหลัก (MP)
11. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สาย (1R-MP)
12. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สาย (1L-MP)
13. กิจกรรมสระรับน้ำ
14. กิจกรรมปลูกหญ้า
15. ซื้อเครื่องยกพร้อมเพลาและบานระบาย
16. กิจกรรมแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
17. กิจกรรมขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง

งานจ้างเหมา  3,220,000 บาท

1. กิจกรรมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง (เฉพาะงานดิน)
2. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สายหลัก (MP) (เฉพาะงานดิน)
3. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สาย (1R-MP) (เฉพาะงานดิน)
4. กิจกรรมท่อส่งน้ำ HDPE สาย (1L-MP) (เฉพาะงานดิน)
5. กิจกรรมสระรับน้ำ  (เฉพาะงานดิน)
6. กิจกรรมปรับปรุงสระรับน้ำ  (เฉพาะงานดิน)

 

แผนที่ 1:50,000 

 

งานท่อเชื่อม HDPE

 

งานดินขุดเครื่องจักรเพื่อวางท่อ HDPE

 

อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าและโรงเก็บวัสดุ

 

งานวาง HDPE

 

งานก่อสร้างสระรับน้ำแห่งที่ 2

 

แพสูบน้ำ

 

 

 

ผลงาน 100%

 

 

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.