งานผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน

งานผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน

ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ได้รับอนุมัติเงินงวด วันที่ 24 กันยายน 2557

วงเงิน 18,588,000 บาท

งานดำเนินการเอง

  1. กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ

  2. กิจกรรม ท่อลอดรับน้ำขนาด 1-ศก.1.00x1.00 ม. (สาย 2)

  3. กิจกรรม ท่อลอดรับน้ำขนาด 2-ศก.1.00x1.00 ม. (สาย 2)

  4. กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลอง ชนิดที่ 5 (สาย 2)

  5. กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังค้บน้ำปากคลองชนิดที่ 3 ที่อ่างฯ โศกผึ้ง

  6. กิจกรรมท่อรับน้ำขนาด 1-ศก.1.00x1.00 ม. (สาย 2)

  7. กิจกรรมเครื่องกว้านบานระบาย

  8. กิจกรรมอื่นๆ (งานปลูกหญ้า)

  9. ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน

งานจ้างเหมา

  1. กิจกรรมงานทำนบดินพร้อมขุดลอกคลองฝันน้ำ (สาย 2)

  2. กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลอง ชนิดที่ 5 (สาย 2)

  3. กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลอง ชนิดที่ 3 ที่อ่างฯ โศกผึ้ง

  4. กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้างท่อรับน้ำขนาด 1-ศก.1.00x1.00 ม. (สาย 2)

  5. กิจกรรมงานซ่อมแซมถนนลาดยางกว้าง 6 ม. (CBR 2%) (สาย 2)

แผนที่ 1:50000

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.