Display # 
Title Author Hits
การสัมมนา การติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบาย และทิศทางในการดำาเนินงานในอนาคต Written by oper 161
การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) กรมชลประทาน Written by ผู้จัดการระบบ 243
รายงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Written by Administrator 638
แผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2557 - 2563 Written by Administrator 1004
การทบทวนปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายปี 56 สชป.8_14 ก.พ.56(แก้ไขจากกรม) Written by Administrator 1006
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 8 ที่ 60.01/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2557 - 2562 Written by Administrator 799
การประชุมจัดทำเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Written by Administrator 1044
การติดตามและประเมินผลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 1 Written by Administrator 954

Subcategories

Copyright 2011 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ ๘
เลขที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๓๕-๔๑๓๐
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.